Βίος Οσίου Μελετίου

Όσιος Μελέτιος 
Ο κτήτωρ της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Ερυθρών
Ο Όσιος Μελέτιος τιμάται την 1η Σεπτεμβρίου απο την Εκκλησία.


Απο τον βίο του Οσίου Μελετίου ,του κτήτορα της ομώνυμης Μεσοβυζαντινής Μονής του Κιθαιρώνα ,πληροφορούμαστε (βλ. Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ,Ο Όσιος Μελέτιος ''Ο Νέος'' (περ.1035-1105),Εν Αθήναις,1968,σ.σ 8-15) τα ακόλουθα :''Ο Ὅσιος Μελέτιος ἐγεννήθη περί το 1035 εν τῷ χωρίῳ της Καππαδοκίας Μουταλάσκα (σ.σ σήμερα προάστειο της πόλης της Καισάρειας)'',''Δεκαπενταετής ... ἤ ...δεκαεξαετής τήν ἡλικίαν... δραπετεύσας τῆς πατρικῆς οἰκίας ,μετέβη εἰς Κωνσταντινούπολιν ... εἰσήχθη δέ εἰς την Μονήν του    Ἀγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου  ...Μετά τριετῆ δοκιμασίαν ... ἐκάρη μοναχός... Ἀλλ' ἐπιθυμήσας νά ἐπισκεφθῇ τήν Ρώμην καί τα Ἱεροσόλυμα ... διῆλθε τῆς Θεσσαλονίκης ...καί ἦλθεν εἰς τας Ἀθήνας ... ἐξ Αθηνῶν δέ μετέβη εἰς Θήβας. Εἴκοσι στάδια μακράν τῆς πόλεως τῶν Θηβῶν καί πρός νότον αὐτῆς εὑρίσκετο εὑκτήριον του Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (σ.σ το ευκτήριο έχει ταυτιστεί με το σημερινό ερειπωμένο μονύδριο ,κοντά στον οικισμό της Δάφνης των Δερβενοχωρίων,όπου διατηρείται ομώνυμος να'ί'σκος,βλ.Αναστασίου Ορλάνδου,ΑΒΜΕ,τόμος Ε',Αθήναι ,1939-40,σ.σ. 45-48).Ἐν αὐτῷ δέ παρέμεινεν ἐφ' ἱκανόν ... ὅθεν μετέβαλε το εὑκτήριον εἰς Μοναστήριον ... ὁ Ὅσιος Μελέτιος ἀφικόμενος εἰς Θήβας περί το 1053 καί διαμείνας το πρῶτον ἐπί 16 ἔτη (ενν. στο ευκτήριον του Αγίου Γεωργίου ) ἀνέλαβε περί το 1070 την ἀποδημίαν εἰς Ἱεροσόλυμα ... εἶτα δέ εἰς Ρώμην  (σ.σ για προσκύνηση των τάφων των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου) ... καί εἰς Κομποστέλλαν της Γαλικίας τῆς Ισπανίας (σ.σ για προσκύνηση του τάφου του Αποστόλου Ιακώβου) ... Ό Μελέτιος ἐπανακάμψας εἰς το παρά τας Θήβας Μοναστήριον (ενν. του Αγίου Γεωργίου ) ... Ἕνεκα της συρροῆς πολλῶν ἐπισκεπτῶν ... ἐστερεῖτο ἡσυχίας ... καί ἀπεφάσισεν , ἄγων τότε το 50ον περίπου ἔτος της ἡλικίας του ,ὅπως ἀπομακρυνθῇ ἐκ παρά τας Θήβας Μονῆς ... Ἀναζητήσας δέ τόπον ἔρημον ,μετέβη κατ' ἀρχάς, ... εἰς ὅρος τι Φιλάγριον καλούμενον καί προφανῶς ἐν Βοιωτία (ενν. με την προηγούμενη διοικητική διαίρεση της περιοχής). Ἤρξατο δέ οικοδομών κελλία, ἀλλά πεισθείς ὅτι δέν ἦτο κατάλληλος ὁ τόπος ἐκείνος πρός ἀνάπτυξιν Μονῆς ,προὑχώρησε πρός τα ὅρια Ἀττικῆς καί Βοιωτίας, μέχρι τῶν δυσβάτων καί τραχέων κορυφῶν του ὄρους Κιθαιρώνος ,παρά τάς ὁποίας ἔκειτο ἡ Μυούπολις  ... καί πρός τῇ ἐκεῖσε Μονῆ του Συμβούλου  (ενν. την μετέπειτα και μέχρι σήμερα Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου)'' ,στην οποία παρέμεινε μέχρι το τέλος του βίου του,περί το έτος 1105,όπου και ετάφη.

Διαβάστηκαν περισσότερο..